Download

 

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Al onze prijzen zijn excl. BTW en gelden voor goederen uit onze magazijnen afgehaald. De goederen reizen op kosten en risico van de koper, tenzij anders beschreven in een contract of offerte.
 2. De overeengekomen prijzen zijn slechts geldig voor goederen uit voorraad te leveren. De leveringstermijn wordt enkel gewaarborgd voor goederen uit voorraad.  Geen enkele verbintenis wordt aangegaan voor levering van goederen buiten voorraad op een vastgestelde datum.
 3. Klachten kunnen enkel aanvaard worden bij bewezen fout in hoofde van Hennesco/Orbi-Pharma International BVBA en indien zij binnen de acht dagen na levering ingediend worden.
 4. Onze facturen zijn betaalbaar te Bierbeek en in geval van betwisting is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd. Door ons geaccepteerde wissels en alle andere betalingsmodaliteiten maken hierop geen uitzondering.  Enkel het Belgische recht is van toepassing.
 5. Elke betwisting met betrekking tot de gegevens van de factuur moet ons binnen de 15 dagen na haar verzending schriftelijk ter kennis gebracht worden.  Zoniet wordt de factuur beschouwd als aanvaard.
 6. De goederen worden slechts eigendom van de koper nadat de prijs volledig betaald werd.  Wanneer dit niet het geval is of indien er slechts een gedeeltelijke betaling plaats heeft gehad, heeft onze organisatie het recht de goederen op kosten van de koper terug te eisen.  Terugzending van goederen is enkel toegestaan na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verkoper.
 7. Bij betaling van onze facturen vanuit het buitenland worden door onze organisatie geen buitenlandse financiële kosten (zoals bankkosten, transfertkosten, conversiekosten,…) aanvaard.
 8. Onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders overeengekomen.  Bij niet betaling op de vervaldag vermeld op de factuur, worden er verwijlinteresten ten belope van 12,50% op jaarbasis aangerekend. Elke vorm van schuldvergelijking tussen koper en verkoper is uitgesloten.
 9. Bovendien is de schuldenaar gehouden een forfaitaire schadevergoeding te betalen ter waarde van 15% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 75€.
 10. Intresten en schadevergoedingen wegens laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.
 11. In algemene zin neemt de verkoper geen enkele resultaatsverbintenis op zich, doch enkel een middelverbintenis.  De verkoper kan nooit voor enige gevolgschade aansprakelijk worden gesteld. Bij eventuele aansprakelijkheid is deze ten allen tijde beperkt tot 15% van de waarde van de betrokken artikelen.
 12. Bij bestellingen voor een waarde minder dan 300 €, behoudt Orbi-Pharma International het recht een administratiekost van 75€ aan te rekenen.

Usual Terms of Sales

 1. All our prices are excl. VAT and only valid for goods picked up at our warehouses. The goods are transported at the buyer’s risk and cost, unless mentioned differently in a written agreement or offer.
 2. The prices are only valid for goods which can be delivered out of our stock.  The delivery period can only be guaranteed when goods are in stock. As far as the delivery date is concerned, no commitment whatsoever can be taken for goods which are “out of stock”.
 3. Complaints can only be accepted in case of proven fault on behalf of Hennesco/Orbi-Pharma International BVBA and provided that such a complaint is lodged within a period of 8 days after delivery.
 4. Are invoices are to be paid in Bierbeek and in case of dispute only the court of Leuven in competent.  The same principle applies for accepted promissory-notes or all other means of payment. Only the laws of Belgium are applicable.
 5. Any dispute concerning the contents of an invoice must be notified in writing within 15 days after its sending.  Thereafter the invoice shall be considered as accepted.
 6. The buyer becomes the owner of the goods once the price has fully been paid.  In case no payment has been effected of if the price has only been paid partially, Hennesco/Orbi-Pharma International BVBA has the right the claim the goods back at buyer’s costs. Returning goods is only allowed after prior written acceptance by the seller.
 7. In case of payment of our invoices from abroad, all foreign financial costs are for the account of the buyer and will not be charged to Hennesco/Orbi-Pharma International BVBA.
 8. Unless agreed differently, all our invoices must be paid cash. In case an invoice is overdue, interest shall be charged at the rate of 12,50% p.a.  any set-off and/or compensation between seller and buyer is forbidden.
 9. Furthermore the debtor shall be obliged to pay liquidated damages up to 15% of the outstanding amount, with a minimum of 75€.
 10. The interests and compensation for late payment are legally due from the end of the agreed payment term onwards, and without special notice or warming thereto.
 11. Generally the seller does not warrant the effectiveness of the supplied goods, but is only bound on best effort basis.  The Seller shall never be responsible for consequential damages. The limit of other claims shall be 15% of the value of the invoiced amount for the articles concerned.
 12. Orders with a value of less than 300 €, enable Orbi-Pharma International to add an administrative fee of 75€.

Conditions Générales de Vente

 1. Tous nos prix sont excl. TVA et valent pour les marchandises réceptionnées dans nos magasins. Les marchandises sont transportées aux frais et aux risque de l’acheteur, sauf stipulations contraires décrites dans un contrat ou dans une offre.
 2. Les prix convenus ne sont valables que pour les marchandises disponibles en stock. Le délai de livraison est uniquement garanti pour les marchandises en stock.  Aucun engagement n’est pris en ce qui concerne la date de livraison pour les marchandises hors stock.
 3. Des réclamations éventuelles seront uniquement acceptées en cas de faute prouvée dans le chef d’Hennesco/Orbi-Pharma International SPRL, et pour autant qu’elles soient introduites endéans les 8 jours après livraison.
 4. Nos factures sont payables à Bierbeek et en cas de contestation, seulement le tribunal de Leuven est compétent.  Toute traite, par nous acceptée, et toute autre modalité de payement ne constituent pas une exception à cette règle. Seul le droit Belge est d’application.
 5. Toute contestation concernant les données de la facture doit nous parvenir par écrit endéans les 15 jours après envoie.  A défaut de quoi la facture est considérée comme acceptée.
 6. Les marchandises ne deviennent la propriété de l’acheteur qu’après payement intégral du prix de vente. Dans le cas contraire ou en cas de payement partiel, notre société a le droit d’exiger le retour des marchandises aux frais de l’acheteur. Le renvoi de marchandises n’est uniquement autorisé qu’après accord écrit et préalable du vendeur.
 7. En cas de payement de nos factures au départ de l’étranger, les frais financiers étrangers demeurent à charge du client (tels que frais de transfert, frais de conversion, etc)  et ne seront en aucun cas portés en compte à Hennesco/Orbi-Pharma International SPRL.
 8. Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables au comptant. En cas de non payement à l’échéance, comme mentionné sur la facture, des intérêts de retard de 12,50% par an sont dûs.  Toute forme de compensation de dettes entre acheteur et vendeur est exclue.
 9. De plus le débiteur est tenu à payer un dédommagement forfaitaire d’un montant de 15% du montant impayé, avec un minimum de 75€.
 10. Les intérêts et dédommagements pour retard de payement sont dûs de plein droit à terme échu et sans aucune mise en demeure.
 11. En général le vendeur ne souscrit à aucune obligation de résultat, mais ne s’engage que par le biais d’une obligation de moyen. Le vendeur ne peut jamais être tenu responsable de dommages indirects. En toute hypothèse sa responsabilité éventuelle est limitée à 15% de la valeur des articles concernés.
 12. Orbi-Pharma International rajoute des frais administratifs de 75€ pour toutes commande inférieure à 300 €.